Algemene voorwaarden

 

Definities

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Prijzen

 

Gevolgen niet tijdig betalen 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze 

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Bergfanaten te verrekenen 

met een vordering op Bergfanaten. 

 

Verzekering 

2.  De klant geeft op eerste verzoek van Bergfanaten de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

 

Garantie

 

 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Bergfanaten 

enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

 

Uitvoering van de overeenkomst  

Informatieverstrekking door de klant 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

Intellectueel eigendom 

Boetebeding 

eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk 

opeisbare boete. 

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die 

overtreding voortduurt. 

3.  Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook 

hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van 

Bergfanaten waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Bergfanaten tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bergfanaten 

geleverde producten en/of diensten. 

Klachten 

Ingebrekestelling

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Bergfanaten een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Bergfanaten verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Bergfanaten 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bergfanaten vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis 

waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 

van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Recht op ontbinding 

 

Overmacht

 

 

Wijziging van de overeenkomst

 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen 

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

Overgang van rechten 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bergfanaten bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Opgesteld op 09 juni 2021.